Mevzuatta derneklerin birleşmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. TTK 146’da ifade edilen şirketlerin birleşmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulama alanı bulacaktır.

Derneklerin Birleşmesi İçin :

-Birleşme için en az 2 dernek olmalıdır.

-Üst sınır bulunmamaktadır.

-Aynı türde dernekler olmalıdır. (Dernek çeşitlerini tüzüklerin amaçları doğrultusunda yöresel, ticari, sanayi, kültür, spor, eğitim, araştırma, cami ve kuran kursu yaptırma, lions, rötari, işadamı, emekli, insan hakları, mezunlar, mensuplar ve 3335 sayılı kanuna göre kurulan birlikler olarak sayabiliriz.)

-Malvarlığını oluşturan aktif ve pasifleri birleşilecek olan derneğe devretmesi gerekmektedir. (Birleşilecek olan yeni dernek veya mevcut derneğe)

BİRLEŞME AŞAMALARI

1-Yönetim Kurulu’na Genel Kurul tarafından birleşme işlemlerine başlamak ve sözleşme hazırlamak üzere izin-yetki verilir. (Dernek tüzüğünde birleşmeye ilişkin yetki Yönetim Kurulu’na verilmesi halinde Yönetim Kurulu yetkili olacaktır.)

2-Birleşme sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanması gerekir. (Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekir. Resmi şekilde yapılması şart değildir. )

3-Hazırlanan sözleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanması. ( TMK Madde 81-Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Fesih hakkındaki bu kuralı birleşmeye uygularsak; birleşme için de ilk toplantıda üçte iki toplantı nisabı ve toplantıya katılanların üçte ikisi oranında karar nisabı aranırken, ikinci toplantıda ise, toplantı nisabı aranmazken toplantıya katılanların üçte ikisi oranında karar nisabı aranacaktır.

4-Birleşmeye katılan şirketin feshine karar verilmesi gerekir.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Birleşme sözleşmesine taraf olan dernekler, birleşme sözleşmesinin kapsamını diledikleri gibi belirleyebilirler. Ancak, sözleşme karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile katılan derneğin malvarlığının -tasfiyesiz ve bir bütün halinde-kendisine katılınan veya yeni kurulan derneğe geçeceğini muhakkak içermelidir. Bunun dışında, taraflar sözleşme içeriğine şu gibi hususlar hakkında düzenleme koyabilirler:

-Birleşmenin gerekçesi, amacı ve şartları

-Kendisine katılınanya da yeni kurulan derneğe intikal edecek aktif ve pasiflerin neler olduğu

-Üyelerin hakları

-Yeni kuruluşta, birleşme sonrası derneğin yönetiminin nasıl olacağı vb.

ŞENTÜRK HUKUK & DANIŞMANLIK

  Av. İbrahim ŞENTÜRK